Valmennuksen sisältö

Neuropsykiatrisen valmennuksen prosessi on suunniteltu ja mietitty yhdessä asiakkaan kanssa. Valmentajaa sitoo tietosuoja- ja ilmoitusvelvollisuus. Valmennuksesta laaditaan sopimus.

Valmennusprosessi suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa sovituin tavoittein ja menetelmin mieluiten nojaten asiakkaalle moniammatillisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Valmennuksen kesto voi vaihdella yhdestä useampaan. Valmennuksessa voidaan konkreettisesti harjoitella ratkaisuja arjen pulmiin. Työskentelyssä hyödynnetään arvioivia, strukturoivia, ohjaavia, visualisoivia ja reflektoivia keinoja. Neuropsykiatrinen valmennus perustuu paljolti reflektointiin ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

(Lähde: https://www.kaypahoito.fi/nix03170)

Käytönnössä valmennusprosessi etenee seuraavasti: Ensin selvitetään, miten asiakas on tullut valmennukseen, sitten keskustellaan, mitä valmennus on, jonka jälkeen määritellään asiakkaan odotukset, tilannearvio ja tavoitteet. Sitten aloitetaan työskentelyvaihe ja valmennuksen päättää lopetusvaihe. (Huotari & Tamski 2013, 149.) 

Hyviä tavoitteita nepsyvalmennukselle ovat asiakkaan itsetunnon vahvistaminen, tutustuminen omaan diagnoosiin ja sen tuomiin erityispiirteisiin, toiminnanohjauksen haasteiden ratkaiseminen, arjen askareiden strukturoiminen, sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen sekä asiakkaan erityispiirteiden sanoittaminen ympäristölle. Monesti asiakkaan ymmärrys omasta nepsy-diagnoosista ja omista toimintatavoista lisääntyy valmennuksen edetessä. (Selvitys neuropsykiatrisen valmennuksen käytöstä ja koulutuksesta. Nyfors 2022, 53.)

Valmentajaa sitoo tietosuoja. Asiakastiedot muodostavat asiakasrekisterin, jota valmentaja hallinnoi. Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Lisätietoa saa esimerkiksi tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi.

Tietosuojaselostemalleja löytyy valmiina, esimerkiksi täältä: https://koulutus.purot.net/rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli-gdpr

On tärkeä huomata, että myös neuropsykiatrista valmentajaa koskee ilmoitusvelvollisuus, Ilmoitusvelvollisuus on vahva säännös, josta voi poiketa vain erityistapauksissa. Tutustu eri alojen lainsäädäntöön valmentajana ja informoi myös asiakastasi sinulla olevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Kattava esitys ilmoitusvelvollisuudesta- ja oikeudesta löytyy Valviran nettisivuilta, osoitteesta https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuudet-ja-oikeudet

Jos valmentaja toimii terveydenhuollon ammattilaisena niin, potilasasiakirjoihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Käytännössä usein alaikäisten kanssa työskennellessä tärkeä on lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaki. Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla, kuten lähes kaikilla muillakin lapsia ammatissaan kohtaavilla, on riippumatta siitä, työskentelevätkö he esimerkiksi yksityisellä vai julkisella sektorilla, velvollisuus ilmoittaa sosiaalihuoltoon, mikäli he ovat työssään saaneet tietää lapsesta, joka voisi olla sosiaalihuollon tai lastensuojelun tuen tarpeessa (SHL 35§, LSL 25§). (https://www.kaypahoito.fi/nix02616)

Ilmoitus poliisille lapseen kohdistuneesta rikoksesta on myös tärkeä tietää. Ilmoitusvelvollisuus koskee samoja toimijoita kuin velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Näiden toimijoiden on velvollisuus ilmoittaa poliisille ja hyvinvointialueelle, jos he epäilevät lapseen kohdistunutta väkivaltaa. Myös lastensuojeluviranomaiset ovat ilmoitusvelvollisia poliisille.