Sopimus neuropsykiatrisesta valmennuksesta (suositus)

Valmennukseen liittyvistä asioista voidaan sopia suullisesti tai kirjallisesti (suositus). Pääasia on, että sopijaosapuolten tulkinnat kaikista sopimuskohdista ovat yhdenmukaiset. Sopimuksen teosta vastaa aina palvelun tuottaja.

Yleisperiaatteet:

Valmennuksesta sovittaessa on aluksi tärkeää käydä läpi asiakkaan odotukset. Valmennussopimus on valmentajan ja hänen asiakkaansa välinen sopimus, jossa määritellään valmennuksen yleisperiaatteet ja toteuttamiseen liittyvät käytännön seikat. Sen tavoitteena on luoda suotuisat edellytykset valmennuksen onnistumiselle ja ehkäistä mahdolliset valmennukseen liittyvät väärinkäsitykset tai virheelliset odotukset. Samalla sen tavoitteena on taata molempien osapuolien oikeusturva.

Asiakkaan on hyvä tietää jo sopimusvaiheessa että neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita. (Huotari & Tamski, 2013, 23).


Sopimuksen sisältöön kuuluvat ainakin seuraavat asiasisällöt:

 • Tiedot valmentajasta, joihin on hyvä sisällyttää myös yhteystieto ja koulutus
 • Valmennettavan tiedot
 • Mainitaan valmennuksen yleistavoitteet
 • Valmennusmuoto (esimerkiksi yksilö-, perhe- tai ryhmä)
 • Sovitaan työskentelytavoista (esimerkiksi keskustelut, harjoitukset, harjoittelut yms.).
 • Arvio hoidon kestosta, tapaamistiheydestä ja missä tapaamiset tapahtuvat
 • Sovitaan kustannuksista ja laskutuksesta
 • Sovitaan varatun valmennusajan käyttämättä jättämisen seuraamuksista
 • Sovitaan että valmennettava voi keskeyttää valmennuksen haluamanaan ajankohtana ilmoittamalla siitä valmentajalle
 • Todetaan vaitiolovelvollisuus ja määritellään kenelle ja miten annetaan tietoa valmennuksesta
  Vaitiolovelvollisuuteen liittyvät myös asiakasta koskevien tietojen tallentamiseen ja käyttöön (säilytys, hävittäminen) liittyvät käytännöt, jotka on hyvä kertoa asiakkaalle
 • Sovitaan milloin ja miten arvioidaan palvelun hyödyllisyyttä