Neuropsykiatrisen valmennuksen palvelujärjestelmä

Suomessa ei ole yhtenäistä palvelujärjestelmää nepsyvalmennuksen suhteen eri sote-alueilla. Jokainen alue vastaa itsenäisesti palveluiden järjestämisestä. Valmennuspalveluita tuotetaan yksityisellä sektorilla, ja sote-alueiden omana palvelutuotantona.  Valmennuspalveluita voi ostaa omalla rahalla, tai saada sote-alueiden kautta palvelun. Kelassa nepsyvalmennus on yhtenä toimintamuotona osana harkinnanvaraista kuntoutusta.

Neuropsykiatristen asiakkaiden ohjausta ja tukea on toteutettu palvelujärjestelmässä mm. psykologien, mielenterveyshoitajien, kehitysvammaohjaajien ja psykiatristen sairaanhoitajien asiakastyössä sekä toimintaterapiassa ennen valmennus-käsitteen käyttöä. Sosiaalialan ammattilaiset kohtaavat haastavissa olosuhteissa eläviä lapsia, nuoria ja perheitä. Kunnissa järjestetään kuntoutusta päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kehitysvammaisten palveluissa ja sosiaalityössä. Järjestöt kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen toimijoina ovat keskeisiä sosiaalisen kuntoutuksen toteuttajia, joilta kunnat ovat hankkineet palveluja. Neuropsykiatrisen valmennuksen nimikkeellä on järjestetty ja tuotettu palveluja parinkymmenen vuoden ajan. Valmennuksen ostopalveluista ja siitä, paljonko kunnat tai kuntayhtymät tuottavat itse valmennusta ei ollut mahdollista selvittää tässä työssä kattavasti tai luotettavasti. (Selvitys neuropsykiatrisen valmennuksen käytöstä ja koulutuksesta. Nyfors 2022, 13.)

Järjestämisvastuu mielenterveyden tai neurologisten häiriöiden hoidossa, joihin neuropsykiatriset oireet kuuluvat, on ensisijaisesti julkisella terveydenhuollolla. Käytännössä useimmiten sosiaalipalveluihin kuuluvat kasvatus- ja perheneuvolat tarjoavat varhaista tukea ja kuntouttavaa toimintaa lasten lieviin ja keskivaikeisiin tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin. Varhaiskasvatuksen, koulun sekä sosiaalihuollon ja lastensuojelun toiminnoilla on merkittävä mielenterveyttä edistävä rooli. (Huikko ym. 2020 teoksessa Selvitys neuropsykiatrisen valmennuksen käytöstä ja koulutuksesta. Nyfors 2022, 30.)

Kelan harkinnanvaraista kuntoutusta myönnetään esimerkiksi sopeutumisvalmnnuskursseilla eri diagnoosiryhmille. Lisäksi Kelassa on esimerkiksi LAKU-perhekuntoutusta, Nuotti-valmennusta sekä OmaVäylä kuntoutusta, joissa työskentelee palveluntuottajien piirissä myös Nepsy-valmentajia ja täten Nepsy-valmennus on välillisesti osa palvelua. Kela kilpailuttaa palveluntuottajat, ja Nepsy-valmentajan osaamisesta ja koulutuksesta on saanut lisäpisteitä joissain kilpailutuksissa. (KELA)

Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan eri puolilla Suomea, joskin alueelliset erot valmennuksen saatavuudessa on suuret. Valmennus on uusi toimintatapa perinteisessä palveluverkossa, joten tarve tiedottamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen on iso. Julkisessa järjestelmässä valmennuksella ei ole selkeää paikkaa. Valmennusta toteutetaan perustasolla lasten ja nuorten palveluissa, mutta kunta on voinut kouluttaa valmentajia laajasti koko työyhteisön, kuten koulun käyttöön. Erikoissairaanhoidossa valmennusta hyödynnetään osana ammattilaisten työskentelyä psykiatrian toimialueella. Yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksissä ja ammatinharjoittajina työskentelee valmentajia enemmän kuin julkisella sektorilla.