Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n eettiset suositukset

Neuropsykiatrisen valmentaja suhde ohjattavaan

Työskentely perustuu ohjattavan tarpeisiin.

Valmennus on luottamuksellista. Valmentajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin.

Valmentaja toimii niissä rajoissa, jotka ohjattava asettaa, mutta on kokonaan vastuussa omasta valmennustyöstään.

Valmentaja luottaa ohjattavan mahdollisuuksiin ja voimavaroihin.

Valmentajalla on riittävä etäisyys ohjattavaan ja yhteistyön kesto on määritelty.

Valmentaja tukee aktiivisesti ohjattavan omaa kasvua ja kehitystä.

Valmennuksesta tehdään sopimus. (kts. sopimussuositus)

Valmentajan suhde itseensä

Valmentaja on aidosti oma itsensä, sillä hänen persoonallisuutensa on hänen tärkein työvälineensä.

Valmentaja ei ylitä oman pätevyytensä rajoja.

Valmentaja huolehtii omien voimavarojensa turvaamisesta ja ammattitaitonsa kehittämisestä.

Valmentajan toimintaan kuuluu pohtia kriittisesti, avoimesti ja ammatillisesti omaa työskentelyään.

Valmentaja kantaa vastuuta siitä, että hänen työmääränsä pysyy kohtuullisena ja työnsä laatu hyvänä.

Arviointi

Valmennuksen tuloksellisuutta on arvioitava yhdessä ohjattavan ja tilaajan kanssa.

Palautteen antamiselle on varattava mahdollisuus ja riittävästi aikaa.