Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen lyhennys on ratkaisukeskeinen nepsyvalmennus, tai pelkkä nepsyvalmennus.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on neurokirjon ihmisen tukimuoto mahdollisiin arjen haasteisiin. Se on yhdessä tekemistä, uudelleenmäärittelyä ja keskustelua erilaisten strukturoitujen toimintamallien ja harjoitusten kautta.

  • Käypä Hoito-suosituksen mukaan ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.
  • Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti.
  • Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin.
  • Valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä.
  • Asiakkaan motivaatio vaikuttaa valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia.

(Lähde: https://www.kaypahoito.fi/nix01018#R1)

Valmennuksella saavutetaan parhaat tulokset, kun se yhdistetään muihin tukimuotoihin. Monet asiakkaat ovat kokeneet saaneensa neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyä, vaikka  kokonaisuudessaan tutkimusnäyttöä on vähän (Sihvonen, Janne 2011. Aikuisen asperger potilaan neuropsykiatrinen valmennus yksilökuntoutuksena. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 127 (2). 118-25).

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavan henkilön kuntoutuminen on prosessi, jonka tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen valmentajan tuella ja ohjauksella. Kuntoutuminen lähtee asiakkaan yksilöllisistä ja moninaisista tarpeista, sekä hänen ilmaisemista tavoitteistaan. Valmennuksessa tuetaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti asiakkaan aktiivisuutta ja toiminnallisuutta, itsenäistä elämää ja osallisuutta, kuten myös hänen lähipiiriään arjen ympäristössä. Neuropsykiatrinen valmennus on osa kokonaisvaltaista kuntoutusta ja siten osa palvelujärjestelmää. (Selvitys neuropsykiatrisen valmennuksen käytöstä ja koulutuksesta. Nyfors 2022, 11).